Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

 

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Falcon a. s., IČ: 60197251, se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen: „správce“).

 

1.2 Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5

email: info@falcon.cz

 

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:
info@falcon.cz

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplněné internetové rezervace vstupenek, registrace na webových stránkách nebo registrací v mobilní aplikaci.

 

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy pro věrnostní program správce.

 

2.3 Mobilní aplikace.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

V případě zpracování na základě souhlasu budete na tento druh zpracování vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

 

3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

 

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 

Plnění smlouvy – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

 

Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

 

Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy – po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon 480/2004 Sb. – jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona, v případě, že jste takové zasílání neodmítli).

 

Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

 

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

 

5.2 Správce údajů využívá pro mailingové služby v rámci přímého marketingu společnost mimo EU sídlící v Kanadě. Předávané osobní údaje jsou jméno, příjmení, emailová adresa. Pokud by stát, kam budou Vaše osobní údaje předány, neposkytoval přiměřenou úroveň ochrany dat, zajistíme vhodná bezpečnostní opatření (používáme standardní smluvní ujednání), aby byly Vaše údaje dostatečně chráněny.

 

5.3  Správce údajů nemá v úmyslu předat další osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky odkazují na stránky třetích stran, které neprovozujeme a autorizujeme. Takové webové stránky mohou používat soubory cookies a shromažďovat vaše osobní údaje ve shodě s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran; za webové stránky třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.

Vaše práva

 

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

8.1 Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového nebo tištěného formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2022.

Odebírejte informace o filmových premiérách, soutěžích a novinkách

Odesláním svého e-mailu souhlasíte s podmínkami